SMART.MD
Cauta
0

ru

Te sunam
Scrie

 

Formular de informare (în continuare Politică) și consimțămînt privind prelucarea datelor cu caracter personal

Confidențialitatea datelor clienților reprezintă o prioritate pentru Smart.md. Mai jos puteți parcurge toate detaliile legate de politica de protecție a informațiilor cu caracter personal.

 
 

Politica de protecție a datelor cu caracter personal

Smart Click SRL cunoaște importanța datelor dvs. și se angajează să protejeze confidențialitatea și securitatea acestora. De aceea, este important pentru noi să vă furnizăm într-o manieră integrată și practică informațiile legate de prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal în calitate de persoane vizate (utilizatori ai website-ului Smart.md, clienți, potențiali clienți) în cadrul prezentei Politici de prelucrare a datelor cu caracter personal, aplicabile pentru scopurile listate mai jos.

Vă rugăm să parcurgeți această Politică și să ne adresați orice solicitare de detalii la datele de contact.

Politica dată promovată de Smart Click SRL are aplicabilitate asupra tuturor dispozitivelor utilizate în scopul accesării website-ului, dispozitive de tip smartphone, tableta, televizor, laptop.

Prin parcurgerea Politicii de prelucrare a datelor cu caracter pesonal, și continuarea utilizării site-ului și serviciilor noastre, dvs. confirmați în mod automat că sunteţi de acord cu această Politică de prelucrare a datelor cu caracter personal, și oferiți consimțămîntul dvs.

 

Fiți siguri!

Pentru protecția datelor dvs. noi am luat măsuri tehnice și organizatorice, în special contra pierderii, manipulării sau a accesului neautorizat. Noi adaptăm măsurile noastre în mod regulat conform evoluției tehnice.

De ce colectăm și stocăm date cu caracter personal?
 

Scopul prelucrării și stocării datelor cu caracter personal de către compania Smart Click SRL este:

 

Care date ale clienților Smart.md sunt prelucrate și stocate?

Numele, prenumele; Sexul; Data şi locul naşterii; IDNP (în cazul solicitării creditului); Datele de trafic; Date persoană juridică Datele bancare; Semnătura; Telefon; Adresa de domiciliu; Email; IP-ul utilizatorului; Versiunea programului de operare; Data și ora accesării site-ului; ID-ul de utilizator; Produsele ce au fost procurate sau pe care utilizatorul a  intenționat să le procure; Vocea persoanelor care sunt contactate sau ne contactează telefonic; Imaginea (persoanelor care intră în magazin, magazinul se află sub supraveghere video).

Cui dezvăluim datele dvs. cu caracter personal?

În vederea realizării unuia sau mai multor scopuri din cele menționate mai sus, Smart Click SRL poate dezvălui datele dumneavoastră cu caracter personal următoarelor categorii de destinatari:

-  partenerilor contractuali ai Smart Click SRL (cum este cazul companiilor cu care Smart Click SRL se află în relații de parteneriat, dar numai în temeiul unui angajament de confidențialitate din partea acestora, prin care garantează că aceste date sunt păstrate în siguranță și că furnizarea acestor informații personale se face conform legislației în vigoare, alte companii cu care putem dezvolta programe comune de ofertare pe piață a produselor și serviciilor noastre), furnizori de servicii (de marketing, curierat, servicii creditare / bancare, telemarketing sau alte servicii), inclusiv entități care asistă Smart Click SRL în prelucrarea de date în calitate de împuterniciți, asiguratori, autorități publice (Parchet, Poliție, instanțele judecătorești și altor organe abilitate ale statului), în baza și în limitele prevederilor legale și ca urmare a unor cereri expres formulate, altor companii din același grup cu Smart Click SRL precum și dvs. ca persoană vizată în contextul exercitării dreptului dvs. de acces;

Smart Click SRL se angajează să protejeze toate categoriile de date cu caracter personal colectate, care au fost cunoscute de la subiecții datelor cu caracter personal, și va informa neîntîrziat subiecții datelor cu caracter personal despre orice tip de solicitare din partea oricăror terți neautorizați. 

Vă atenționăm că Smart Click  SRL nu vinde, nu oferă și nu comercializează datele cu caracter personal ce vizează clienții/clienți potențiali.

 Dreptul de interventie asupra datelor- Persoanele vizate au dreptul de a obţine în baza unei cereri întocmită în formă scrisă sau prin telefon semnată și datată, în mod gratuit: rectificarea, actualizarea, blocarea sau ştergerea datelor a căror prelucrare nu este conformă legii, în special a datelor incomplete sau inexacte;Înregistrarea și prelucrarea de date anonime, utilizare de Cookie-uri

Un Cookie este un mic fișier de text, care stochează instalări de Internet. Aproape fiecare pagină Web utilizează această tehnologie. Ea se descarcă la prima vizionare a unei pagini de Web de către browserul dvs. de Internet. La următoarea accesare a acestei pagini de Web cu același aparat final, Cookie și informațiile salvate în el, fie că vor fi trimise înapoi la pagina Web, care l-a creat (First Party Cookie) sau către o altă pagină Web, de care aparține (Third Party Cookie). Prin aceasta pagina Web recunoaște, că dvs. dvs. ați accesat deja pagina cu acest Browser și în unele cazuri variază conținutul indicat.

Cele mai multe Cookie-uri utilizate de noi vor fi șterse automat din hardul dvs. la sfârșitul ședinței Browser („Cookie-uri de sesiune“). În afară de aceasta noi utilizăm și Cookie-uri, care rămân în hardul dvs. și după sesiune. Aceasta se întâmplă mai ales pentru a putea îmbunătăți experiența utilizatorului la o nouă accesare a paginii Web, pagina Web putând fi adaptată cerințelor dvs. personale și prin aceasta să se optimizeze timpurile de încărcare. Aceste date nu pot fi puse în legătură cu utilizatori izolați, deoarece ele au fost înregistrate exclusiv anonimizate.Următoarele date vor fi înregistrate de noi la accesarea unei pagini Web cu ajutorul Cookie-urilor:

*  Forma anonimizată a adresei IP a calculatorului solicitant
*  Data și ora accesării
*  Numele paginii respectiv a fișierului accesat
*  ID sesiune
*  URL de referință (URL de proveniență, de la care ați venit pe pagina noastră Web)
*  cantitatea de date transmise
*  produsul și informațiile versiunii Browser-ului folosit
*  sistemul de operare folosit de utilizator
a) Denumire Cookie
b) Sarcină
c) Durată de salvare


 

Drepturile subiecților de date cu caracter personal

  1. dreptul de acces la date: dreptul persoanei fizice de a obţine de la Smart Click SRL, la cerere şi în mod gratuit pentru o solicitare pe an, confirmarea faptului că datele care o privesc sunt sau nu sunt prelucrate de aceasta;
  2. dreptul de intervenţie: dreptul persoanei fizice de a obţine la cererea sa şi în mod gratuit, după caz, rectificarea, actualizarea, blocarea, ştergerea sau transformarea în date anonime a datelor sale, a căror prelucrare nu este conformă Legii nr.133 din 08.07.2011, în special a datelor incomplete, inexacte;
  3. dreptul de opoziţie: persoana vizată are dreptul de a se opune în orice moment, din motive întemeiate şi legitime legate de situaţia sa particulară, ce date care o vizează să facă obiectul unei prelucrări, cu excepţia cazurilor în care există dispoziţii legale contrare, are dreptul de a se opune în orice moment, în mod gratuit şi fără nici o justificare, că datele care o vizează să fie prelucrate în scop de marketing direct, în numele băncii sau al unui terţ, sau să fie dezvăluite unor terţi într-un asemenea scop;
  4. dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale: orice persoană are dreptul de a cere şi de a obţine retragerea sau anularea oricărei decizii care produce efecte juridice în privinţa sa, sau dreptul de a cere reevaluarea oricărei alte decizii luate în privinţa sa, care o afectează în mod semnificativ, adoptată exclusiv pe baza unei prelucrări de date cu caracter personal, efectuată prin mijloace automate, destinată să evalueze unele aspecte ale personalităţii sale, precum competenţa profesională, credibilitatea, comportamentul său ori alte asemenea aspecte;
  5. dreptul de a se adresa justiţiei: fără a se aduce atingere posibilităţii de a se adresa cu plângere autorităţii de supraveghere, persoanele vizate au dreptul de a se adresa justiţiei pentru apărarea oricăror drepturi garantate de prezenta lege, care le-au fost încălcate (orice persoană care a suferit un prejudiciu în urma unei prelucrări de date cu caracter personal, efectuată ilegal, se poate adresa instanţei competente pentru repararea acestuia; instanţa competentă este cea în a cărei rază teritorială domiciliază reclamantul; dreptul de a refuza colectarea datelor cu caracter personal de către furnizorul de servicii Conform art. 5 alin (5) al Legii nr. 133 din 08.07.2011 privind protecţia datelor cu caracter personal:

(1) Prelucrarea datelor cu caracter personal se efectuează cu consimţămîntul subiectului datelor cu caracter personal.

(2) Consimţămîntul privind prelucrarea datelor cu caracter personal poate fi retras în orice moment de către subiectul datelor cu caracter personal. Retragerea consimţămîntului nu poate avea efect retroactiv.

(3) În cazul incapacităţii de exerciţu sau al capacităţii de exerciţiu limitate a subiectului datelor cu caracter personal, consimţămîntul privind prelucrarea datelor cu caracter personal se acordă, în formă scrisă, de către reprezentantul lui legal.

(4) În cazul decesului subiectului datelor cu caracter personal, consimţămîntul privind prelucrarea datelor sale se acordă, în formă scrisă, de către succesorii acestuia, dacă un astfel de consimţămînt nu a fost dat de subiectul datelor cu caracter personal în timpul vieţii.

(5) Consimţămîntul subiectului datelor cu caracter personal nu este cerut în cazurile în care prelucrarea este necesară pentru:

a) executarea unui contract la care subiectul datelor cu caracter personal este parte sau pentru luarea unor măsuri înaintea încheierii contractului, la cererea acestuia;

b) îndeplinirea unei obligaţii care îi revine operatorului conform legii;

c) protejarea vieţii, integrităţii fizice sau a sănătăţii subiectului datelor cu caracter personal;

d) executarea sarcinilor de interes public sau care rezultă din exercitarea prerogativelor de autoritate publică cu care este învestit operatorul sau terţul căruia îi sînt dezvăluite datele cu caracter personal;

e) realizarea unui interes legitim al operatorului sau al terţului căruia îi sînt dezvăluite datele cu caracter personal, cu condiţia ca acest interes să nu prejudicieze interesele sau drepturile şi libertăţile fundamentale ale subiectului datelor cu caracter personal;

f) scopuri statistice, de cercetare istorică sau ştiinţifică, cu condiţia ca datele cu caracter personal să rămînă anonime pe toată durata prelucrării.

 

Prevederi speciale legate de minori
 

- Smart Click SRL nu urmărește în activitățile sale de prelucrare de date, prelucrarea datelor cu caracter personal ale minorilor.  

- Smart Click nu realizează activități promoționale de marketing direct față de minori.  

- Minorilor care nu au implinit varsta de 14 ani nu li se permite solicitarea de servicii sau orice comunicații pe site-ul Smart.md, ori participarea la concursuri sau campanii ale Smart.md, decît dacă aceasta se realizează în numele minorului de către reprezentantul legal sau tutorele minorului în cauză, conform legii.

- Minorii care au împlinit vîrsta de 14 ani pot achiziționa produse sau servicii și solicita și primi comunicații de la Smart.md numai dacă au acordul reprezentantului sau tutorelui legal, conform legii.

- De asemenea, orice persoana care ne furnizează datele personale prin intermediul site-ului sau alte aplicații sau dispozitive acoperite de aceasta Politica garantează că este major, respectiv are capacitate deplina de exercițiu.

Orice colectare sau prelucrare de date cu caracter personal ale minorilor se va realiza numai în condițiile legii, și avînd în vedere cele de mai sus.

Protecția intimității dvs. la utilizarea paginii noastre Web este deosebit importantă pentru noi.

 

Denumirea juridica a companiei este Smart Click SRL

Numărul de înregistrare ca operator de date cu caracter personal:0001919

Adresa: mun. Chișinău, str. Tighina 31

Cod postal: 2001

Date de contact: Tel.: 060300905,

Email: smart@smart.md